Privacyverklaring
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
1. Privacyverklaring van Franklin Business Center
2. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
3. Welke gegevens verwerken wij en waarom?
4. Verstrekking aan derden
5. Beveiliging en bewaartermijn van jouw gegevens
6. Websites van derden
7. Corrigeren of verwijderen van jouw gegevens
8. Wijziging privacyverklaring

1   Privacyverklaring van Franklin Business Center
In deze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens FBC van u verwerkt en waarom.
FBC respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. FBC houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens stelt en gaat vertrouwelijk met deze gegevens om. Persoonlijke gegevens van huurders worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

FBC is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wijjou altijd eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage bieden, corrigeren of  verwijderen3   Welke gegevens verwerken wij en waarom?3.1  Contact onderhouden en beantwoorden van vragen
  Wij ontvangen persoonsgegevens, bijvoorbeeld via de werk/opdrachtgever of via de persoon zelf. Deze contactgegevens worden in onze contactendatabase opgeslagen met als doel op de korte termijn om uitvoering te kunnen geven aan de lopende (huur)opdracht en tevens om een lange termijnrelatie te onderhouden. Het gaat hierbij om de naam, woon en/of vestigingsadres, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele functietitel. Naast deze gegevens wordt ook de datum van het laatste contactmoment vermeld. Na een periode van twee jaar waarin er geen contact is geweest worden de persoonsgegevens uit onze database verwijderd.3.2. Het afsluiten, administreren en uitvoeren van overeenkomsten met ons. 
  Wanneer het een samenwerking betreft op gebied van een opdracht en er een financiële transactie is uitgevoerd dan worden de contactgegevens voor een termijn van zeven jaar opgeslagen. Dit in verband met de richtlijn binnen de wetgeving om financiële gegevens te bewaren. Na deze periode van zeven jaar en er geen sprake meer is van een lopende(klant)relatie en worden de persoonsgegevens verwijderd uit de database.3.3 Communicatie en social media
  Wat houdt dit doel in?
  We zijn actief op verschillende social media platforms, zoals Facebook en LinkedIn om je te informeren over producten, events en andere activiteiten. Als je met ons communiceert via onze social media pagina’s (bijvoorbeeld door het plaatsen van een reactie, het verzenden van een persoonlijk bericht of door volger te worden, kunnen we persoonsgegevens van je ontvangen zoals je (gebruikers)naam, je profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres en je geslacht.

  Welke informatie gebruiken we voor dat doel?
  Als je ervoor kiest om informatie te delen door het publiceren van reacties, beoordelingen, foto’s of filmpjes gebruiken we deze informatie voor het bovengenoemde doel. Jouw informatie is zichtbaar voor ons en andere gebruikers van onze social media pagina’s
  4   Verstrekking aan derden
  FBC schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals hostingdiensten, automatiseringsdienstverleners). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten jouw gegevens verwerken, treft FBC de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in dit kader noodzakelijk is. In ieder geval zullen deze derde partijen jouw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

  5   Beveiliging en bewaartermijn van jouw gegevens
  FBC bewaart de hierboven beschreven persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt.

  6   Websites van derden
  Onze website kunnen links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

  7   Corrigeren of verwijderen van jouw gegevens
  Op verzoek zullen wij je inzage geven in de opgeslagen persoonsgegevens of je een overzicht van je persoonsgegevens sturen. Hiervoor kun je contact opnemen met FBC via onderstaande contactgegevens. Wij willen je vragen dit verzoek zoveel mogelijk te specificeren, om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wanneer de informatie onjuist blijkt te zijn of het bewaren ervan in strijd blijkt te zijn met de geldende wet- en regelgeving, zullen we je gegevens corrigeren of verwijderen. We kunnen verzoeken weigeren indien deze onredelijk zijn of de privacy van anderen in gevaar brengen.

  Indien je vragen of opmerkingen hebt betreffende het privacybeleid, dan kun je deze richten aan onderstaand adres.

  Franklin Businsess Center
  Stenograaf 1, 6921 EX Duiven
  E-mail: info@franklinbusinesscenter.nl

  Mocht je van mening zijn dat FBC in strijd met de AVG of met jouw privacy rechten heeft gehandeld en dat FBC niet adequaat op jouw melding daarover heeft gereageerd, dan kun je ook een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

  8    Wijziging van deze privacyverklaring
  Deze privacyverklaring van FBC kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op onze website. We raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.
  Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.

× Heeft u een vraag?